Executive Committee 

Dr.B.G Ranganath President
Dr.Raveesh Vice-President
Dr.M.Shankar    Secretary
Dr.Dinesh Joint Secretary
Dr.Muninarayana.C Treasurer
Executive Members Dr.Banuprakash

Dr.Devaraj.K.N

Dr.Venkatesh

Dr.Arun.H.S

Dr.Shivakumar

Dr.Vamshi Krishna